A survey on malicious domains detection through DNS data analysis